گروه علیرضا سخنوران از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در زمینه آموزش ارتباطات موثر (Effective Communication)‌ورفتارشناسی (Behaviorology) توسط جناب آقای علیرضا سخنوران آغاز کرد.

در ابتدا خدمات گروه علیرضا سخنوران، کلاس های حضوری و آموزش های عملی در رابطه با مهارت و توانایی افراد در زمینه برقرار ارتباطی موثر با دیگران به منظور افزایش اعتبار و گسترش روابط اجتماعی و مشاوره خصوصی رفتار شناسی به منظور کمک به مراجعین برای رفع دغدغه های فکری و استرس های روزمره، درآمدی و شغلی و رسیدن به یک راه حل اساسی برای زندگی را شامل میشد.

اما با گذشت زمان و با توجه به افزایش نیاز مردم به مهارت های اجتماعی در کنار دانش آکادمیک فعالیت گروه آموزشی علیرضا سخنوران به هدف ترویج فرهنگ و افزایش سطح علمی و مهارتی افراد جامعه گسترده تر شد که در زمینه های افزایش اعتماد به نفس ، کسب مهارت های سخنرانی و سخنوری ، برقراری ارتباطات موثر ، اصول مذاکرات حرفه ایی و عاطفی ، زبان بدن تخصصی ( Micro Expressions ) و مشاوره خصوصی رفتار شناسی ارتقا یافت.

از این رو تمامی افراد جامعه در هر سن و با هر سمت شغلی میتوانند برای:

  • مشاوره خصوصی رفتارشناسی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی
  • کسب مهارت و تبدیل شدن به یک مذاکره کننده ی حرفه ای برای گرفتن امتیازاتبیشتر و بستن قرارداد
  • کسب مهارت در زمینه فن بیان ، سخنرانی ، سخنوری و گویندگی برای ارائه مطالب
  • و یا سخنرانی در جمع ها و گروه ها
  • رفع اضطراب،خجولی و ایجاد اعتماد به نفسی مستحکم
  • افزایش ارتباطات به طرزی موثر به منظور کسب اعتبار و افزایش دایره نفوذ
  • شناخت و آموزش زبان بدن تخصصی در زمینه دروغ سنجی و اکتشاف حقیقت
  • به گروه آموزشی علیرضا سخنوران مراجعه کرده و نیاز های خود را رفع کنند