وقتی که می ایستی، حتی اگر در مسیر درست هم باشی، دیگران از رویت رد خواهند شد…