• رفتارشناس و مدرس ارتباطات
  • تنها رفتارشناس خجالت در کشور
  • مدرس دوره‌های تخصصی فن بیان و سخنرانی برای سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی
  • مبتکر آموزش به شیوه کپسولی (تاثیر فوری تاکتیک‌ها حین آموزش)
  • داور رسمی مسابقه سخنرانی کشوری (تریبون)
  • خالق دوره‌های آموزشی فرماندهی مغز به سبک MP – کماندو MP و MP: Golden Line
  • عضو هیئت علمی پایگاه “گزارش نویس”
  • مشاور کسب و کارهای تراز اول کشور
  • طراح متن و مشاور سخنرانی مدیران و مسولین کشور